Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch of per mail, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen THE LABB en de klant waarop THE LABB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 2: INSPANNING

 1. De specialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld. De specialiste zal de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

ARTIKEL 3: AFSPRAKEN

 1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak THE LABB persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal THE LABB de kosten voor de gehele geboekte behandeling voor 50% doorberekenen.
 2. Indien de klant op de afgesproken locatie meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag THE LABB de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de klant.
 3. THE LABB moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk of uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Indien THE LABB hier niet aan kan voldoen, heeft de klant recht op een korting van 10% op de volgende behandeling.
 4. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
 5. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, ziekte van de specialist/cliënt, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop THE LABB geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

ARTIKEL 4: BETALING

 1. THE LABB vermeldt alle tarieven van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website, prijslijst en/of brochure.
 2. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. THE LABB vermeldt prijswijzigingen dertig (30) dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website.
 5. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant op per bankbetaling te voldoen (op dezelfde werkdag).
 6. Komt de klant UITZONDERLIJK onderling overeen met THE LABB om de betaling later uit te voeren dan zal deze betaling via een factuur dat per mail naar de klant verzonden zal worden aangeboden.

Dit factuur is te betalen binnen de 14 dagen vanaf de datum dat het factuur uitgestuurd werd.

Bij niet of niet tijdige betaling door de klant is de klant verantwoordelijk voor alle (buiten-gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die THE LABB, als gevolg van de niet nakoming door de klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

ARTIKEL 5: CADEAUBON

 1. Een cadeaubon uitgegeven door THE LABB is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 2. Er zit geen geldigheidslimiet aan de cadeaubon.
 3. Om de cadeaubon te kunnen verzilveren dient u telefonisch een afspraak te maken bij THE LABB.

ARTIKEL 6: LEEFTIJD

THE LABB hanteert voor alle behandelingen een minimum leeftijd van 16 jaar, mits er een ouder bij aanwezig is of er schriftelijk toestemming voor is gegeven.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

 1. De klant voorziet de specialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De vertrouwelijke gegevens van de klant worden beveiligd volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en beschikt in het verlengde daarvan over een uitgebreid privacy beleid. Deze gegevens zullen niet verkocht of verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
 4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

 1. THE LABB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de specialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. THE LABB heeft het recht om schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Diefstal wordt altijd bij de politie gemeld.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

 1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze binnen 7 dagen na de behandeling of aankoop schriftelijk gemeld worden aan THE LABB. THE LABB is verplicht binnen 5 werkdagen deze klacht te behandelen.
 2. Indien de klacht juist is, zal de behandeling opnieuw worden gemaakt zoals afgesproken, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
 3. Indien THE LABB en de klant niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Deze volgende uitspraak is voor beide partijen bindend.

ARTIKEL 10: GARANTIE

 1. De klant wordt op de hoogte gebracht door de specialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 3. THE LABB geeft de klant 7 dagen garantie op de behandeling en producten.
 4. Deze garantie vervalt indien:
 5. a. de cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 6. b. de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 7. c. de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 8. d. de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

ARTIKEL 11: RECHT

Op elke overeenkomst tussen THE LABB en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijd van de totstandkoming van de overeenkomst. THE LABB is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website/social media en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van THE LABB. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Hiervoor kan THE LABB niet verantwoordelijk worden gehouden.