Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch of per mail, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen THE LABB en de klant waarop THE LABB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 2: INSPANNING

 1. De specialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld. De specialiste zal de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

ARTIKEL 3: AFSPRAKEN

 1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak THE LABB persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal THE LABB de kosten voor de gehele geboekte behandeling voor 100% doorberekenen.
 2. Indien de klant op de afgesproken locatie meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag THE LABB de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de klant.
 3. THE LABB moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk of uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Indien THE LABB hier niet aan kan voldoen, heeft de klant recht op een korting van 10% op de volgende behandeling.
 4. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
 5. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, ziekte van de specialist/cliënt, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop THE LABB geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

ARTIKEL 4: BETALING

 1. THE LABB vermeldt alle tarieven van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website, prijslijst en/of brochure.
 2. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. THE LABB vermeldt prijswijzigingen dertig (30) dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website.
 5. De klant betaald meteen indien hij/zij de afspraak online inboekt. De afspraken die niet online gemaakt zijn dienen meteen de afloop van de behandeling betaald te worden. De behandeling en eventuele producten worden contant op per bankbetaling te voldoen (op dezelfde werkdag).
 6. Komt de klant UITZONDERLIJK onderling overeen met THE LABB om de betaling later uit te voeren dan zal deze betaling via een factuur dat per mail naar de klant verzonden zal worden aangeboden.

Dit factuur is te betalen binnen de 7 dagen vanaf de datum dat het factuur uitgestuurd werd.

Bij gebreke aan betaling is zonder ingebrekestelling een verhogingsbeding verschuldigd van 10% met een minimum van 40 EUR, alsook intresten aan 8%.

ARTIKEL 5: CADEAUBON

 1. Een cadeaubon uitgegeven door THE LABB is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 2. Er zit geen geldigheidslimiet aan de cadeaubon.
 3. Om de cadeaubon te kunnen verzilveren dient u telefonisch een afspraak te maken bij THE LABB.

ARTIKEL 6: LEEFTIJD

THE LABB hanteert voor alle behandelingen een minimum leeftijd van 16 jaar, mits er een ouder bij aanwezig is of er schriftelijk toestemming voor is gegeven.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

 1. De klant voorziet de specialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De vertrouwelijke gegevens van de klant worden beveiligd volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en beschikt in het verlengde daarvan over een uitgebreid privacy beleid. Deze gegevens zullen niet verkocht of verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
 4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

 1. THE LABB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de specialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. THE LABB heeft het recht om schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Diefstal wordt altijd bij de politie gemeld.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

 1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze binnen 7 dagen na de behandeling of aankoop schriftelijk gemeld worden aan THE LABB. THE LABB is verplicht binnen 5 werkdagen deze klacht te behandelen.
 2. Indien de klacht juist is, zal de behandeling opnieuw worden gemaakt zoals afgesproken, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
 3. Indien THE LABB en de klant niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Deze volgende uitspraak is voor beide partijen bindend.

ARTIKEL 10: GARANTIE

 1. De klant wordt op de hoogte gebracht door de specialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 3. THE LABB geeft de klant 7 dagen garantie op de behandeling en producten.
 4. Deze garantie vervalt indien:
 5. a. de cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 6. b. de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 7. c. de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 8. d. de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

ARTIKEL 11: RECHT

Op elke overeenkomst tussen THE LABB en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijd van de totstandkoming van de overeenkomst. THE LABB is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website/social media en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van THE LABB. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Hiervoor kan THE LABB niet verantwoordelijk worden gehouden.

Algemene voorwaarden & herroepingsrecht

1. Identiteit van de ondernemer

The Labb
Koningin Astridlaan 13 GLVL
2800 Mechelen
België
Telefoonnummer: +32 (0)485/81.30.38
Ondernemingsnummer: BE 0698 813 338
E-mail: info@thelabb.be
Contactpersoon: Alexandra Kaniki Masengo

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Labb en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen The Labb en de Consument.

3. Het aanbod

a) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Labb niet;

b) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a) de prijs (Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk);

b) de eventuele kosten van aflevering;

c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d) de wijze van betaling en aflevering.

4. De overeenkomst

a) De Consument kan bij The Labb een bestelling plaatsen via de website www.thelabb.be.

b) Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door The Labb in behandeling genomen indien de Consument alle gevraagde informatie correct en compleet heeft bezorgd.

c) De Overeenkomst komt tot stand nadat The Labb de bestelling van de Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit automatische bevestigingsmail), de bestelling door de consument is betaald (m.u.v. rembourszendingen) en door The Labb is verzonden.

d) The Labb heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat The Labb gehouden is tot enige schadevergoeding.

5. Herroepingsrecht bij levering van producten

a) De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden.

b) Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de artikelen door of namens de Consument.

c) Om gebruik te maken van het herroepingsrecht neemt de Consument contact op met The Labb via info@thelabb.be. Hij krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd 7dagen na aanmelding van de retour mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de Consument.

d) Tijdens deze termijn van 7 dagen zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan The Labb retourneren. Wanneer een artikel beschadigd is, behoudt The Labb zich het recht de schade in rekening te brengen aan de hand van een waardevermindering bij de terugbetaling.

e) Verzegelde beautyproducten waarvan de verzegeling verbroken werd kunnen omwille van hygiënische redenen niet worden geretourneerd. Aangekochte producten kunnen niet teruggenomen worden wanneer deze gebruikt werden.

6. De Prijs

a) Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

b) De in het aanbod van Productengenoemde prijzen zijn in Euro (Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk).

7. Klachtenregeling

a) Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan The Labb binnen de 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

b) De bij The Labb ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

8. Veiligheid en Privacy

a) Indien de Consument producten koopt van The Labb mag The Labb de Consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien de Consument geen e-mails van The Labb meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar info@thelabb.be of kan er gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.

b) Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van The Labb van toepassing:

Privacy Policy

The Labb respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

The Labb zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Leuven.

c) Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant